Ένας ρυθμιζόμενος τομέας

Η νομοθεσία, όπως ισχύει σήμερα, προνοεί για την εξασφάλιση άδειας άσκησης του ασφαλιστικού επαγγέλματος από ασφαλιστικούς οργανισμούς, όπως και από επαγγελματίες οι οποίοι ουσιαστικά διαμεσολαβούν στην πώληση ή τη σύναψη της ασφάλισης.

Η οικονομική και κοινωνική σημασία της ασφάλισης καθιστά εν γένει σκόπιμη την παρέμβαση των δημοσίων αρχών και υπό μορφή προληπτικής εποπτείας, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες παρέχουν προστασία έναντι μελλοντικών ζημιογόνων γεγονότων, οφείλουν να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να ανταπεξέλθουν στις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις τους.

Solvency IIΦερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), το νέο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Μάθετε περισσότερα →

 • Σε εθνικό επίπεδο
  • H Τράπεζα της Ελλάδος

   Το 1917 ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος που θέσπισε κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Από το 1926 τελούν οι ασφαλιστικές εταιρίες υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου, ενώ το 1976 δημιουργήθηκε εντός του ιδίου Υπουργείου (σήμερα Υπουργείου Ανάπτυξης) ξεχωριστή διεύθυνση για τον έλεγχό τους, τη Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής.

   Από τη 1η Δεκεμβρίου 2010, η Τράπεζα της Ελλάδος με το ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/Α') ανέλαβε την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποκαθιστώντας, ως επί το πλείστον, στις αρμοδιότητές της, την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

   H Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος είναι επιφορτισμένη με την άσκηση της χρηματοοικονομικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η ΔΕΙΑ καλύπτει τις επιτακτικές ανάγκες αναδιάρθρωσης της εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση και προσαρμογή με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Για περισσότερες πληροφορίες: www.bankofgreece.gr

 • Σε κοινοτικό επίπεδο (Ε.Ε.)
  • H Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

   Από τη 1η Ιανουαρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) υποκατάστησε, ως επί το πλείστον, στις αρμοδιότητές της, την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS).

   Η EIOPA συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, το οποίο αποτελείται από τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων.

   Η EIOPA είναι ανεξάρτητο όργανο με συμβουλευτικό κυρίως ρόλο προς όφελος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

   Κύριες αρμοδιότητές της είναι:
   • Η ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοοικονομικό σύστημα,
   • Η διαμόρφωση και εξασφάλιση ενός ορθού, αποτελεσματικού και συνεπούς επιπέδου ρύθμισης και εποπτείας,
   • Η καλύτερη εναρμόνιση και η συνεκτική εφαρμογή των ρυθμίσεων στις χρηματοοικονομικές αγορές,
   • Η διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών και των χρηματοπιστωτικών προϊόντων,
   • Η ενίσχυση του εποπτικού συντονισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

   Για περισσότερες πληροφορίες: https://eiopa.europa.eu

 • Σε διεθνές επίπεδο
  • Διεθνής Ένωση Εποπτικών Αρχών Ασφάλισης IAIS

   Η Διεθνής Ένωση Εποπτικών Αρχών Ασφάλισης (IAIS) ιδρύθηκε το 1994 και αντιπροσωπεύει τις ρυθμιστικές αρχές και εποπτείες του ασφαλιστικού τομέα σε περίπου 190 χώρες από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες κατέχουν το 97% των ασφαλιστικών εισφορών παγκοσμίως. Επιπλέον, οι παρατηρητές της Ένωσης ξεπερνούν τους 120.

   Κύριοι στόχοι της IAIS είναι:
   • Συνεργασία για βελτιωμένη εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να διατηρηθούν οι αγορές ασφαλείς και σταθερές για την προστασία των ασφαλισμένων. 
   • Να ενισχύσει την ανάπτυξη εύρυθμων ασφαλιστικών αγορών. 
   • Να συνεισφέρει στην παγκόσμια χρηματοοικονομική σταθερότητα.

   Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε: www.iaisweb.org