Όροι χρήσης

Εκδότης του Δικτυακού τόπου
Groupama Φοίνιξ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία, μέλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.
Έδρα: Λεωφ. Συγγρού 213-215, 17121 Νέα Σμύρνη
AP.M.A.E.: 12892/05/B/86/72
Τηλ. Κέντρο: (+0030) 210 3295111

 • Όροι χρήσης

  Υποχρεώσεις χρήστη

  Ο χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

  Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

  Η Groupama Ασφαλιστική, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Groupama Ασφαλιστικής για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

  Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Groupama Ασφαλιστική, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

  Η Groupama Ασφαλιστική σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

  Ως εκ τούτου η Groupama Ασφαλιστική δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του Δικτυακού της τόπου. H Groupama Ασφαλιστική δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Groupama Ασφαλιστικής ή/και των υπαλλήλων της.

  Η Groupama Ασφαλιστική έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες της ιστοσελίδας. Ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

  Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Εκτός τυχόν δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο του www.groupama.gr, ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα, εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, αρχεία ήχου και αρχεία οπτικοακουστικών έργων κλπ., αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Groupama Ασφαλιστικής καθώς και των εμπορικών συνεργατών ή άλλων τυχόν αντισυμβαλλομένων της και τελούν υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

  Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του www.groupama.gr. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Groupama Ασφαλιστικής ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται στο www.groupama.gr, είναι αποκλειστικά σήματα της Groupama Ασφαλιστικής ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο www.groupama.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

  Αποκλεισμός συμβουλών

  Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα.

  Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι απλώς ενημερωτικό και δεν είναι ασφαλιστικοί όροι, έτσι οι καλύψεις, τα όρια, οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις τους αναφέρονται μόνο στα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Groupama Ασφαλιστικής.

 • Προσωπικά δεδομένα - Ηχογράφηση κλήσεων

  Προσωπικά δεδομένα

  Ενημερωθείτε εδώ, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα: Ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων

  Η Groupama επιθυμεί να ενημερώσει τους ασφαλισμένους πελάτες της και τους συνεργάτες της ότι οι εισερχόμενες κλήσεις προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της καταγράφονται υπό τους ακόλουθους όρους:

  Η ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων αποτελεί νόμιμη πρακτική εφόσον λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων μιας εμπορικής συναλλαγής ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα (με προϋπόθεση τη συγκατάθεσή του συναλλασσόμενου πελάτη/συνεργάτη που ηχογραφείται). Η εν λόγω ηχογράφηση (καταγραμμένη επικοινωνία) θα απαλείφεται το συντομότερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, μετά την πάροδο διετίας. Εφόσον η ηχογράφηση δεν περιέχει στοιχεία εμπορικής συναλλαγής ή εν γένει επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα δεν θα διατηρείται στα αρχεία της εταιρίας.

  Κάθε ασφαλισμένος πελάτης/συνεργάτης της Groupama δικαιούται να έχει πρόσβαση στις ηχογραφήσεις που διατηρούνται, καθώς και να λαμβάνει πληροφορίες για όλα τα δεδομένα της ηχογράφησης που τον/την αφορούν. Επιπλέον, κάθε ασφαλισμένος/-η ή και συνεργάτης της Groupama δικαιούται να προβάλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, υποβάλλοντας αίτημα για τη διόρθωση, δέσμευση, μη μεταβίβαση ή διαβίβαση ή διαγραφή της μαγνητοφώνησης, απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση CustomerContactCentre@groupama.gr.

 • Ηλεκτρονική πληρωμή ασφαλίστρων

  Υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής ασφαλίστρων

  1. Η υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής ασφαλίστρων είναι διαθέσιμη στο www.groupama.gr και παρέχεται σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Οι Χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να εξοφλήσουν τα ασφάλιστρα του συμβολαίου τους αρκεί να έχουν στην κατοχή τους τον 20ψήφιο κωδικό πληρωμής όπως αυτός αναγράφεται στην Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων που τους αποστέλλεται.

  2. Η πληρωμή είναι δυνατή με την χρήση πιστωτικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών τύπου VISA, MASTERCARD και MAESTRO μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία διαθέτει ειδικά συστήματα για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας. Η συναλλαγή πραγματοποιείται απευθείας μέσω του συστήματος διατραπεζικών συναλλαγών (σύστημα ΔΙΑΣ) σε secure server της Τράπεζας Πειραιώς και καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.

  3. Η οθόνη στην οποία εισάγονται τα στοιχεία της κάρτας ανήκει στο περιβάλλον των συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτήν χωρίς την παρέμβαση της GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται στο διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς και η GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δεν αποθηκεύει και δεν διατηρεί πρόσβαση σε στοιχεία όπως ο αριθμός κάρτας, η ημερομηνία λήξης και το cvv2. Συνεπώς η GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για θέματα που τυχόν προκύψουν είτε με τη συναλλαγή αυτή καθαυτή είτε με οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης και cvv2). Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη τους κάρτα οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους.

  4. Προκειμένου να γίνει αναγνώριση/αντιστοίχιση της οφειλής για την οποία ο Χρήστης επιθυμεί να γίνει κάποια πληρωμή, ο Χρήστης υποχρεούται να εισάγει τον ανάλογο κωδικό πληρωμής.

  5. Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης στο Βήμα 1, με σκοπό την αποφυγή λαθών καθώς σε περίπτωση ολοκληρωμένης/επιτυχημένης και εκκαθαρισμένης συναλλαγής, ο Χρήστης δεν έχει την δυνατότητα να την ακυρώσει ηλεκτρονικά.

  6. Πατώντας το κουμπί «Πληρωμή» στο Βήμα 2, ο Χρήστης μεταφέρεται αυτόματα στο περιβάλλον των συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, όπου θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή σύμφωνα με τους όρους και τις συνθήκες που καθορίζει η τράπεζα.

  7. Με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, οι Χρήστες έχουν την δυνατότητα να εκτυπώσουν ηλεκτρονική απόδειξη ή να την αποστείλουν στο προσωπικό τους email.

  8. H GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που γίνονται μέσω διαδικτύου. Η GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα στοιχεία του Χρήστη (ήτοι ονοματεπώνυμο, ασφαλισμένο αντικείμενο, κλάδο ασφάλισης, αριθμό συμβολαίου, ποσό πληρωμής), τα οποία είναι απαραίτητα για το σκοπό της αναγνώρισης/αντιστοίχισης της οφειλής για την οποία ο Χρήστης επιθυμεί να γίνει κάποια πληρωμή. Δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται από την εταιρεία μας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από το ποσό πληρωμής, το οποίο ανακοινώνεται στην Τράπεζα Πειραιώς για τον σκοπό της εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της πληρωμής. Ο Χρήστης αναγνωρίζει, αποδέχεται και ρητά συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων τόσο από την GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ όσο και από την Τράπεζα Πειραιώς κατά την χρήση της υπηρεσίας.

  9. Οι Χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απόρρητου των στοιχειών τους και είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, όπως αυτές παρέχονται από τη GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, έχοντας υπόψη τους ότι οι κανόνες ορθής συμπεριφοράς πρέπει να διαφυλάσσονται και κατά τη χρήση των εφαρμογών αυτών. Ο Χρήστης πρέπει να κατανοήσει ότι είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη του στο διαδίκτυο και να μην χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες εφαρμογές με παράνομο ή αντισυμβατικό τρόπο.

  10. Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας www.groupama.gr καθώς και οι όροι καθώς και οι εφαρμοστέες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου.

  Τράπεζα Πειραιώς Verified by Visa MasterCard SecureCode
 • Πολιτική Cookies

  Προκειμένου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και βελτιωμένη εμπειρία στους χρήστες του Διαδικτυακού της Τόπου (εφ' εξής «groupama.gr»), η Groupama Ασφαλιστική μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

  Κάνοντας χρήση του groupama.gr και επιλέγοντας «ΣΥΜΦΩΝΩ» στο banner/αναδυόμενο παράθυρο σχετικά με την χρήση cookies κατά την περιήγηση στο groupama.gr, δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών εντοπισμού ιχνών από την Groupama Ασφαλιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική και τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην χρήση των cookies οποιαδήποτε στιγμή (δείτε παρακάτω, ενότητα «Διαχείριση των Cookies»). Εάν δεν συμφωνείτε με την χρήση cookies στην οποία προβαίνουμε, θα πρέπει είτε να ρυθμίσετε κατάλληλα τον περιηγητή σας, είτε να μην χρησιμοποιείτε το groupama.gr. Η απενεργοποίηση λήψης των cookies που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να επηρεάσει, ωστόσο, την εμπειρία σας κατά την επίσκεψή σας στο groupama.gr.

  Σε περίπτωση που ο χρήστης του groupama.gr δεν επιτρέπει τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την Groupama Ασφαλιστική ορισμένων υπηρεσιών (π.χ. δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών) ή πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες για αυτόν.

  Τι είναι τα cookies

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που διαβιβάζονται στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη (υπολογιστής, έξυπνο τηλέφωνο, ταμπλέτα, κ.λπ.) μέσω του προγράμματος περιήγησης, όταν αυτός επισκέπτεται το groupama.gr, με σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα στο σύστημα, να αναγνωρίζει τον χρήστη όταν αυτός επισκεφτεί εκ νέου το groupama.gr. Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη.

  Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα cookies

  Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο groupama.gr, καθώς και για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και ιστοσελίδων. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι σημαντικές ή δημοφιλείς, όπως επίσης και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα του groupama.gr και να παρακολουθούνται οι επιδόσεις του. Τα στοιχεία αυτά, μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του groupama.gr συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του groupama.gr.

  Κατηγορίες cookies που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από το groupama.gr

  • Προσωρινά cookies (ή «συνεδρίας»): χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του χρήστη στο groupama.gr και διαγράφονται όταν απενεργοποιηθεί το πρόγραμμα περιήγησης. Όταν ο χρήστης το επανεκκινήσει και επισκεφθεί εκ νέου το groupama.gr που δημιούργησε το cookie, τo groupama.gr θα αντιμετωπίσει τον χρήστη σαν ένα νέο επισκέπτη.
  • Μόνιμα cookies: παραμένουν στο χώρο μόνιμης αποθήκευσης της συσκευής του χρήστη και μετά την έξοδό του από το groupama.gr και μέχρι τη χειροκίνητη διαγραφή τους από τον χρήστη ή τη διαγραφή τους από το πρόγραμμα περιήγησης, με βάση τη διάρκεια που ορίζει το cookie. Αυτά τα cookies θα αναγνωρίσουν τον χρήστη σαν επισκέπτη που έχει ξαναεπισκεφτεί το groupama.gr.
  • Απαραίτητα cookies: η χρήση τους είναι απολύτως αναγκαία, για τη λειτουργία του groupama.gr. Επιτρέπουν την ομαλή περιήγηση του χρήστη στο groupama.gr, όπως επίσης τη χρήση των λειτουργιών και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού.
  • Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών κατά την πλοήγησή τους στο groupama.gr και αποθηκεύουν ανώνυμη πληροφορία σχετικά με στατιστικά χρήσης, απόδοσης κλπ. Σκοπός τους είναι η συλλογή πληροφοριών οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία του groupama.gr και βοηθούν στην ανάλυση του τρόπου αλληλεπίδρασης των χρηστών με το groupama.gr (χρόνος παραμονής σε μια σελίδα, ποιες σελίδες επισκέφθηκαν, κ.α.).
  • First-party cookies: θέτονται σε λειτουργία στο groupama.gr από την Groupama Ασφαλιστική, και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από το groupama.gr, στέλνοντας έτσι πληροφορίες σε εμάς. Τέτοια cookies τοποθετούνται επίσης σε διαφημίσεις της Groupama Ασφαλιστικής που εμφανίζονται σε Ιστότοπους Τρίτων (π.χ. Facebook). H Groupama Ασφαλιστική ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που απέκτησε μέσω αυτών των cookies (όταν π.χ. ο χρήστης κάνει κλικ ή αλληλεπιδρά με τη διαφήμιση), για να προσφέρει στον χρήστη διαφημίσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά του, σύμφωνα με την διαδικτυακή συμπεριφορά που έχει επιδείξει στο παρελθόν.
  • Third-party cookies: θέτονται σε λειτουργία στο groupama.gr από συνεργαζόμενες με αυτή εταιρίες, στέλνοντας έτσι πληροφορίες σε Τρίτους (π.χ. Facebook). Οι Τρίτοι αυτοί, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των συγκεκριμένων cookies ώστε να παρέχουν ανώνυμα στοχευμένες διαφημίσεις σε εσάς σε άλλους ιστότοπους, χρησιμοποιώντας ως βάση την επίσκεψή σας στο groupama.gr. Για παράδειγμα, αν αλληλεπιδράσετε με ένα γραφικό στοιχείο (widget) κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. το εικονίδιο του Facebook) στο groupama.gr, το cookie θα καταγράψει την ενέργεια «μοιράσου το» ή «μου αρέσει» που θα κάνετε. To Facebook (ως η εταιρία που θέτει σε λειτουργία το cookie) θα συλλέξει τα δεδομένα (π.χ. Username).
  • cookies Κοινωνικής Δικτύωσης: συγκαταλέγονται στη κατηγορία των Third-party cookies (βλ. παραπάνω). Ο διαμοιρασμός περιεχομένου μέσω κοινωνικής δικτύωσης στο groupama.gr, είναι μια λειτουργία που εξασφαλίζεται από Τρίτους (Facebook, για παράδειγμα). Οι εν λόγω Τρίτοι μπορεί να τοποθετούν cookies στον υπολογιστή σας όταν κάνετε χρήση των λειτουργιών διαμοιρασμού μέσω κοινωνικής δικτύωσης στο groupama.gr ή όταν είστε ήδη συνδεδεμένοι στους ιστότοπούς τους. Αυτά τα cookies συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εμπειρίας σας στο groupama.gr. Σας επιτρέπουν να μοιράζεστε σχόλια/αξιολογήσεις/σελίδες/σελιδοδείκτες και βοηθούν στην παροχή ευκολότερης πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα σχετικά online εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικές σας πληροφορίες που έχετε οικειοθελώς αποκαλύψει, όπως το όνομα χρήστη.
  • cookies Στοχοποίησης / διαφήμισης: χρησιμοποιούνται για την αποστολή περιεχομένου μέσω στοχευμένης διαφήμισης, η οποία είναι σχετική με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας, ή για τον περιορισμό του αριθμού εμφανίσεων μίας συγκεκριμένης διαφήμισης. Αυτά τα cookies βοηθούν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών ενεργειών στο groupama.gr και σε τρίτους ιστοτόπους. Οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να διαμοιράζονται με Τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Τα περισσότερα cookies Στοχοποίησης/Διαφήμισης εντοπίζουν τα ίχνη των καταναλωτών μέσω διευθύνσεων IP.

  Χρήση παρόμοιων τεχνολογιών

  Προκειμένου η Groupama Ασφαλιστική να προσαρμόζει το groupama.gr και τα περιεχόμενά του στις προτιμήσεις σας, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται επιπλέον τεχνολογίες εντοπισμού ιχνών, όπως διευθύνσεις IP ή αρχεία καταγραφής (log files).

  • Διευθύνσεις IP: μια διεύθυνση IP επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός υπολογιστή κάθε φορά που συνδέεται στο Διαδίκτυο. Η Groupama Ασφαλιστική ενδέχεται να καταγράφει τη διεύθυνση IP προκειμένου να επιλύει τεχνικά ζητήματα, να διαφυλάσσει την ασφάλεια του groupama.gr, να κατανοεί καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το groupama.gr, και να προσαρμόζει το περιεχόμενο του groupama.gr στις ανάγκες και προτιμήσεις του χρήστη ανάλογα με την χώρα στην οποία βρίσκεται.
  • Αρχεία καταγραφής (log files): το groupama.gr ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες, με τη μορφή αρχείων που καταγράφουν τη δραστηριότητα του groupama.gr, καθώς και στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την περιήγηση του χρήστη σε αυτό. Αυτά τα αρχεία δημιουργούνται ανώνυμα και καταγράφουν, μεταξύ άλλων, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος του χρήστη, πληροφορίες σχετικές με την περιήγηση του χρήστη (όπως π.χ., την ημερομηνία και την ώρα επίσκεψης στο groupama.gr, τον χρόνο παραμονής σε μια σελίδα του groupama.gr, κ.α.), και άλλα αντίστοιχα δεδομένα πλοήγησης ή σχετικά με την αλληλεπίδραση του χρήστη κατά την επίσκεψή του στο groupama.gr.

  Διαχείριση των Cookies

  Οι λειτουργίες των προγραμμάτων περιήγησης είναι συνήθως ρυθμισμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδέχονται τη χρήση cookies. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου του ή στην οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, μπορεί να μεταβεί στο Tools/Internet Options/Security and Privacy για να προσαρμόσει το φυλλομετρητή στις απαιτήσεις του.

Μοιράσου το: