| Ανακοίνωση

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2022

Δημοσίευση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης για το έτος 2022, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.