| Ανακοίνωση

Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Από την 5/5/2014 τέθηκε σε ισχύ το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αλλάζει το καθεστώς ασφάλισης αυτοκινήτων. 

Οι ήδη ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4261/2014 καταργούν το προσωρινό σήμα ασφάλισης και τη βεβαίωση ασφάλισης, αλλά και την υποχρεωτική αυτόματη ανανέωση της ασφάλισης. Για την ανανέωσή της θα πρέπει πλέον, πριν τη λήξη της τρέχουσας ασφαλιστικής περιόδου, να καταβληθεί το ασφάλιστρο της νέας περιόδου. 

Η ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται από την κατοχή του ίδιου του ασφαλιστηρίου που αποστέλλει η ασφαλιστική εταιρία στον ασφαλισμένο εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου, ενώ απαγορεύεται ρητώς από το νόμο η παράδοση του ασφαλιστηρίου πριν την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου. 

Ο ίδιος νόμος ορίζει ότι, όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία μεταξύ ασφαλιστικής εταιρίας και λήπτη της ασφάλισης (ή ασφαλισμένου ή δικαιούχου αποζημίωσης), «η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται είτε με επιστολή είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεομοιότυπα ή με αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας».