| Ανακοίνωση

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2017

Δημοσίευση της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης της Groupama Ασφαλιστικής και της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για το έτος 2017.