Προσωπικά Δεδομένα - Υποβολή βιογραφικού

Ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «GROUPAMA Ασφαλιστική») είναι ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με σκοπό τη διενέργεια ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.​

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι η GROUPAMA Ασφαλιστική θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Για αυτά τα δεδομένα που χαρακτηρίζονται ειδικών κατηγοριών – ευαίσθητα, όπως π.χ. φωτογραφίες σας, θα λαμβάνεται ρητή σας προς τούτο συναίνεση. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγκειται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, κοινολόγηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή. Η τήρηση και επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ, καθώς και των λοιπών Κανονισμών και Νόμων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών Κανονισμών και Νόμων.

Η GROUPAMA Ασφαλιστική συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, στα τυχόν συνοδευτικά αυτού έγγραφα και δικαιολογητικά και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία ο ίδιος έχετε γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσετε στην GROUPAMA Ασφαλιστική στο μέλλον, είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της ή συνεργαζόμενων μαζί της παρόχων συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα ανθρωπίνων πόρων.

Η επεξεργασία δεδομένων σας από την Εταιρία περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής κατηγορίες:

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης: Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΦΜ. 
β. Δεδομένα Επικοινωνίας: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας της GROUPAMA Ασφαλιστικής

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την GROUPAMA Ασφαλιστική προκειμένου να ενημερώνεστε για την τήρηση, την επεξεργασία, καθώς και για τα σχετικά σας δικαιώματα στις εξής διευθύνσεις και τηλέφωνα:

Groupama Φοίνιξ Α.Ε.Α.Ε., Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 213-215 και Χαριουπόλεως - Τ.Κ. 17121

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer)

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της GROUPAMA Ασφαλιστικής, στο τηλ.: 210 329 5111, e-mail: dataprivacy@groupama.gr

Σκοπός της επεξεργασίας

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αξιολόγηση και διαχείριση των υποψηφίων εργαζομένων της GROUPAMA Ασφαλιστικής και η συμμόρφωσή της με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν και για εμπορικούς σκοπούς, κατόπιν συναίνεσής σας, ήτοι την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, διαφήμιση κλπ.

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία για τους ανωτέρους σκοπούς δεν υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Προσωπικά δεδομένα ανήλικων ατόμων

H GROUPAMA Ασφαλιστική δεν αναζητά ούτε συλλέγει σκοπίμως προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών (ή όποιο ηλικιακό όριο εκάστοτε τίθεται από την ελληνική νομοθεσία), ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της απευθύνεται σε άτομα των ηλικιών αυτών. Εάν η Groupama Ασφαλιστική ανακαλύψει ότι έχει συλλέξει κατά λάθος προσωπικά δεδομένα από ανήλικους, θα διαγράψει τα προσωπικά τους δεδομένα στο συντομότερο, εύλογα δυνατό, χρόνο.

Η GROUPAMA Ασφαλιστική ενθαρρύνει τους γονείς και κηδεμόνες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην διαδικτυακή παρουσία και δραστηριότητα των παιδιών τους.

Τα κριτήρια που καθορίζουν το χρονικό διάστημα, για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Η GROUPAMA Ασφαλιστική θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος από την λήψη τους, εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν όπου τυχόν επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ, καθώς και τους λοιπούς Κανονισμούς και Νόμους που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ενδεικτικά, έχετε τα εξής δικαιώματα:

1) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,

2) το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δικαίωμα στη λήθη),

3) το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,

4) το δικαίωμα να λαμβάνετε γνώση της διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,

5) το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

6) το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα των δεδομένων),

7) το δικαίωμα στην πρόσβαση, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει η GROUPAMA Ασφαλιστική και της λήψης πληροφοριών, για όλα τα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωση.

Τα ως άνω δικαιώματα δύνασθε να τα ασκήσετε, κατόπιν υποβολής σχετικού συγκεκριμένου γραπτού αιτήματος για ενέργεια, το οποίο θα απευθύνετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprivacy@groupama.gr ή με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στα γραφεία της GROUPAMA Ασφαλιστικής στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 213-215 και Χαριουπόλεως, Τ.Κ. 17121.

Τα ως άνω δικαιώματα δύνασθε να τα ασκήσετε, κατόπιν υποβολής σχετικού συγκεκριμένου γραπτού αιτήματος για ενέργεια, το οποίο θα απευθύνετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprivacy@groupama.gr ή με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στα γραφεία της GROUPAMA Ασφαλιστικής στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 213-215 και Χαριουπόλεως, Τ.Κ. 17121.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης - Συνέπειες ανάκλησης ή μη παροχής συγκατάθεσης

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τις συγκαταθέσεις σας ή να εναντιωθείτε σε συγκεκριμένη επεξεργασία, με τον ίδιο ως άνω τρόπο που μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprivacy@groupama.gr ή με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στα γραφεία της GROUPAMA Ασφαλιστικής). Σας εφιστούμε όμως την προσοχή στο ότι στην περίπτωση που ανακαλείτε ή δεν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ή εναντιώνεστε ως προς την επεξεργασία δεδομένων, η οποία είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς που ανωτέρω περιγράφονται, η GROUPAMA Ασφαλιστική δεν θα μπορεί να εξετάσει το αίτημά σας για πρόσληψη.

Προσωπικά Δεδομένα - Δήλωση προς την Groupama Ασφαλιστική

Καταγγελία

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.11523, Αθήνα, τηλ.: 2106475600, φαξ: 2106475628, www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 ή τυχόν άλλο Νόμο που ισχύει σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.