Environmental, Social, and Governance (ESG)

Στην Groupama προσεγγίζουμε τη φιλοσοφία ESG ολιστικά!

Οι Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν παγκόσμια προτεραιότητα κινητοποιώντας τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των υπεύθυνων πολιτών και τις επιχειρήσεις προς την υιοθέτηση νέων καλών πρακτικών. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν περιβαλλοντικές πρωτοβουλιες, που αφορούν στη μέτρηση, στη δημοσιοποίηση και στη βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων που περιορίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο όρος «ESG» (Environmental, Social, Governance) αναφέρεται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης, που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει προστιθέμενη αξία και υπευθυνότητα, μακροπρόθεσμα. Μέσω συγκεκριμένων διεθνών δεικτών που καταγράφουν επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (δείκτες ESG) αποτυπώνεται η ικανότητα των εταιρειών να διαμορφώνουν αποτελεσματικές στρατηγικές με μακροπρόθεσμα βιώσιμο ορίζοντα.

Τι είναι η επενδυτική φιλοσοφία ESG

Για την επιλογή επενδυτικών σχημάτων και κεφαλαίων, οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούν οικονομικές παραμέτρους της αξιοπιστίας ενός οργανισμού, όπως η κερδοφορία, το μερίδιο αγοράς, ο τζίρος κλπ.

Η επενδυτική φιλοσοφία ESG έρχεται να δείξει ένα νέο δρόμο στη δραστηριότητα και την ανάπτυξη των επενδύσεων προσθέτοντας κριτήρια που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Οι επενδύσεις που ακολουθούν τη φιλοσοφία ESG προσανατολίζονται σε 3 κατευθύνσεις:

 • Σεβασμός στο περιβάλλον – βιώσιμη ανάπτυξη, κλιματική αλλαγή, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενεργειακή αποτελεσματικότητα, διαχείριση αποβλήτων κ.ά.
 • Κοινωνική Υπευθυνότητα – ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, υγεία και ασφάλεια στην εργασία κ.α.
 • Ορθή εταιρική διακυβέρνηση – επιχειρηματική ηθική, διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς κ.ά.

Οι εταιρείες που πληρούν τις παραμέτρους οικονομικής ευρωστίας, όσο και τις ESG προδιαγραφές, τελικά προτιμώνται έναντι των υπολοίπων, ενώ αποφεύγονται αυτές που αγνοούν τελείως τα κριτήρια ESG.

Με τον τρόπο αυτό, οι οργανισμοί που σέβονται τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν με μεγαλύτερα κεφάλαια, να διευκολύνονται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τελικά ενθαρρύνονται να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των ESG στόχων τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι οργανισμοί να ακολουθούν την επενδυτική φιλοσοφία ESG, ωφελώντας τόσο το περιβάλλον, όσο και την κοινωνία.

Environmental, Social, and Governance (ESG)

Στην Groupama προσεγγίζουμε τη φιλοσοφία ESG ολιστικά!

 1. Ενσωματώνουμε το ESG στη στρατηγική μας: Προσδιορίζουμε τις προτεραιότητές μας στο ESG και τις συνδέουμε με σαφείς στόχους, δεσμευτικές χρονικές προθεσμίες και Δείκτες (KPIs) για τη μέτρηση της απόδοσης. Στη συνέχεια, ενσωματώνουμε τις προτεραιότητες του ESG στην εταιρική μας στρατηγική.
 2. Διαχειριζόμαστε σωστά τα δεδομένα: Δημιουργούμε έναν μηχανισμό μέτρησης, ώστε να έχουμε μια ενιαία εικόνα για τις περιβαλλοντικές δράσεις, και τις επιδόσεις μας, σε σύγκριση και με τις άλλες θυγατρικές του Ομίλου.
 3. Επιλέγουμε συνετά τους συνεργάτες μας: Η ευθυγράμμιση με την ESG στρατηγική μας είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες κατά την επιλογή υπευθύνων συνεργασιών. Αναλύουμε συστηματικά τα όποια ρίσκα και κινδύνους για τις νέες και υπάρχουσες συνεργασίες, που ενδεχομένως θα επηρεάσουν στο μέλλον τις ESG δεσμεύσεις μας.
 4. Μοιραζόμαστε την ιστορία μας: Επικοινωνούμε το όραμά μας σχετικά με τις αρχές ESG ξεκάθαρα και αναπτύσσουμε μια μέθοδο για να παρακολουθούμε τα σχετικά ζητήματα με βάση ένα συνεπές πλαίσιο που ευνοεί τη διαφάνεια, ώστε τόσο εσείς, οι συνεργάτες μας όσο και οι πελάτες μας, να μπορείτε να παρακολουθείτε τις δράσεις μας και την πορεία μας προς την επίτευξη των ESG στόχων μας.
 5. Καινοτομούμε: Υιοθετούμε νέες τεχνολογίες που εισάγουν βιώσιμες πρακτικές, προκειμένου να προσφέρουν αξία στη net-zero οικονομία του μέλλοντος.

Οι δικές μας δράσεις

Στην Groupama Ασφαλιστική, η επένδυση στην ενσωμάτωση στόχων και πρακτικών ESG, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στο εμπορικό μας σήμα, ενισχύει τη φήμη και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ επιχείρησης, συνεργατών, πελατών, εμψύχου δυναμικού, κοινωνίας, και των ενδιαφερόμενων μερών ευρύτερα.

Για τον λόγο αυτό, εκπονούμε εδώ και χρόνια, συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων όπως:

 • Πρόγραμμα μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρική ενέργειας με α. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας LED & β. Αντικατάσταση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού με νέας τεχνολογίας, γ. εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης σε βοηθητικούς χώρους κεντρικού κτιρίου: πετύχαμε ≈ - 10% στο 10μηνο 2022 στην κατανάλωση ηλ. ρεύματος.
 • Πρωτοβουλία ενεργειακής αναβάθμισης κεντρικού κτιρίου μετά από καθολική αλλαγή κουφωμάτων - υαλοπινάκων, θερμομόνωση μερικών εκ των στηθαίων και εκπόνηση Μελέτης κλιματισμού – αερισμού : πετύχαμε αύξηση της ενεργειακής κατάταξης από Κατηγορία Γ σε κατηγορία Β+.
 • Αύξηση των σημείων συγκέντρωσης ανακυκλωμένων υλικών (χαρτί αλουμίνιο-πλαστικό & γυαλί) και ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε όλες τις κυρίως εγκαταστάσεις της εταιρίας καθώς και ανακύκλωση του μεγαλύτερου μέρους των προς απόρριψη υλικών από κατασκευαστικά έργα π.χ. στο έργο αντικατάστασης κουφωμάτων Κεντρικών Γραφείων . – Σημαντική αύξηση όγκου ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον αναλώσιμων και υλικών (για καθαρισμό, απολύμανση και κηποτεχνία) σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρίας – διαθέσιμα πιστοποιητικά από εγκεκριμένους προμηθευτές – εξωτερικούς συνεργάτες.