Το οικονομικό μοντέλο

Τί είναι στην ουσία ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο; Πώς λειτουργεί μια ασφαλιστική εταιρεία και ποια η σχέση της με τους ασφαλισμένους;

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποτελεί στην ουσία συμβόλαιο μεταβίβασης κινδύνου: ο ασφαλισμένος μεταβιβάζει στην ασφαλιστική εταιρία έναν - εξ ορισμού τυχαίο – κίνδυνο, το οποίο η ασφαλιστική εταιρία αποδέχεται να αναλάβει έναντι εισφοράς ή ασφαλίστρου. Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αναλάβει τον κίνδυνο εξ ολοκλήρου ή μόνο εν μέρει: στην περίπτωση που το συμβόλαιο προβλέπει μια απαλλαγή, ο ασφαλισμένος εξακολουθεί να φέρει μέρος του κινδύνου.

Ο ασφαλιστικός μηχανισμός είναι ένα οικονομικό σύστημα το οποίο βασίζεται στην αμοιβαιότητα και αποβλέπει στην κάλυψη ανάγκης, τυχαίας ή μη, που μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα.

Ο ασφαλιστικός μηχανισμός

Η ασφάλιση δεν τροποποιεί, ούτε τις πιθανότητες επέλευσης του κινδύνου, ούτε τις άμεσες ζημιές με τις οποίες εκδηλώνεται. Μειώνει όμως ή και εξαλείφει εντελώς τις οικονομικές συνέπειες που επιφέρει.
Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες μιας ασφαλιστικής εταιρείας συμμετέχουν με τις εισφορές τους στη δημιουργία ενός κεφαλαίου από όπου θα καλυφτούν όλες οι ζημιές, ενώ παράλληλα μέσω της μαζικοποίησης της μεταβίβασης κινδύνου και δυνάμει του νόμου των μεγάλων αριθμών επιτυγχάνεται η διασπορά των κινδύνων, με αποτέλεσμα:

  1. Οι ασφαλισμένοι να προστατεύονται από συμβάντα τα οποία δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους, καθώς λαμβάνουν σε περίπτωση ζημιάς ποσά τα οποία ως επί το πλείστον είναι πολύ μεγαλύτερα από τα ασφάλιστρα που έχουν καταβάλει.
  2. Η ασφαλιστική εταιρεία να μειώνει την έκθεσή της στους κινδύνους και κατά συνέπεια να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και να είναι σε θέση να τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους ασφαλισμένους της.

Η λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας

Προκειμένου να λειτουργεί σωστά, η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να είναι φερέγγυα. Με άλλα λόγια, πρέπει να είναι σε θέση να πληρώσει το σύνολο των ζημιών που μπορούν να υποστούν οι ασφαλισμένοι της, ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις όποιες συγκυρίες.

Η ασφαλιστική εταιρεία διασφαλίζει την φερεγγυότητά της:

  • Καθορίζοντας τη σωστή τιμολόγηση των καλύψεων που προσφέρει, σε σχέση με το πιθανό και πραγματικό ποσοστό ζημιών της, καθώς και με τα λειτουργικά της έξοδα.
  • Επενδύοντας τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα και διατηρώντας διαθέσιμο το κεφάλαιο που συγκεντρώθηκε υπό διάφορες μορφές – ρευστότητα, ακίνητα, μετοχές, ομόλογα, κλπ. Δεδομένου ότι το διαθέσιμο κεφάλαιο πρέπει να επαρκεί για να καλύψει ανά πάσα στιγμή το σύνολο των υποχρεώσεών της, καίριο ρόλο παίζει η συνετή διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού της εταιρίας και η αποφυγή ριψοκίνδυνων επενδύσεων.

Η ασφάλιση είναι ένα δύσκολο επάγγελμα που απαιτεί μεγάλη πείρα και τεχνογνωσία, ενώ πρέπει να στηρίζεται στα κατάλληλα εργαλεία.