Όροι χρήσης εφαρμογής Cheetah

Η χρήση της παρούσας Δικτυακής Εφαρμογής (εφεξής Εφαρμογή) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.

Η χρήση της Εφαρμογής αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους χρήσης της Εφαρμογής. Σε περίπτωση που ο χρήστης Εφαρμογής δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Εφαρμογής.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της Εφαρμογής καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ

Ο χρήστης της Εφαρμογής φέρει ακέραιη την ευθύνη για το περιεχόμενο και την ορθότητα στοιχείων τα οποία εισάγει ή αποστέλλει στην Groupama Ασφαλιστική, είτε κατά την εγγραφή του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, είτε κατά την εισαγωγή στοιχείων ασφαλισμένων της Groupama Ασφαλιστικής ή υποψηφίων να ασφαλιστούν, είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και για τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων προσώπων από την αποστολή των εν λόγω στοιχείων. Ο χρήστης κατά την υποβολή των στοιχείων παρέχει την συναίνεσή του στην Groupama Ασφαλιστική να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για τους σκοπούς της, όπως αυτοί ειδικότερα αναφέρονται στο Καταστατικό της, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς.

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

2.1 Ορισμοί

Διαχειριστής της Εφαρμογής είναι το αρχικό πρόσωπο που ορίζεται από την Groupama Ασφαλιστική με το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σύστημα και να ορίζει περαιτέρω χρήστες.

Χρήστης της Εφαρμογής είναι το άτομο το οποίο κατ’ εξουσιοδότηση της Groupama Ασφαλιστικής και μετά από την εγγραφή του στο σύστημα θα χρησιμοποιεί την Εφαρμογή.

2.2 Εγγραφή

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εφαρμογής, θα πρέπει προηγουμένως να έχετε εξουσιοδοτηθεί σχετικά και να σας έχουν χορηγηθεί από την Groupama Ασφαλιστική ειδικοί κωδικοί πρόσβασης στην Εφαρμογή, οι οποίοι είναι αυστηρά προσωπικοί. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης στην Εφαρμογή χωρίς την παραπάνω εξουσιοδότηση συνεπάγεται ποινική και αστική ευθύνη του προσώπου που το επιχειρεί, και η Groupama Ασφαλιστική επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που μπορεί να υποστεί λόγω της παραπάνω συμπεριφοράς.      

2.3 Κωδικοί Πρόσβασης

Παρακαλούμε να διαφυλάσσετε τα δικαιώματα πρόσβασής σας και τους κωδικούς πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα και να διασφαλίζετε τη μη χρήση τους από τρίτους.

Οφείλετε να ενημερώσετε την Groupama Ασφαλιστική αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι έχει παραβιαστεί η ασφάλεια του συστήματος αναφορικά με πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή σε περίπτωση που μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα πρόσβασής σας ή εφόσον έχετε ενδείξεις ότι η πρόσβαση σε αυτά είναι εφικτή.

Οι κωδικοί πρόσβασης ταυτοποιούν το πρόσωπο του χρήστη και είναι αυστηρά προσωπικοί. Ο χρήστης οφείλει να μην αναγράφει, ούτε συγκεκαλυμμένα, σε άλλο μέσο τους κωδικούς πρόσβασης, να τους απομνημονεύσει και να λάβει κάθε μέτρο πρόνοιας για τη μη διαρροή τους σε οποιονδήποτε τρίτο. 

Η φύλαξη των κωδικών πρόσβασης σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αποτελεί βαριά αμέλεια εκ μέρους του χρήστη. Ο χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Groupama Ασφαλιστική εγγράφως σε οποιαδήποτε περίπτωση, έστω και υπόνοιας ακούσιας ή εκούσιας διαρροής των κωδικών πρόσβασης προς οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα χρήσης της Εφαρμογής.

Ο χρήστης έχει την πλήρη ευθύνη για τυχόν χρήση, διενέργεια εισαγωγής στοιχείων,  πράξεων ή συναλλαγών από τρίτο πρόσωπο μέχρι τη χρονική στιγμή της γνωστοποίησης προς την Groupama Ασφαλιστική της διαρροής των κωδικών πρόσβασης. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Groupama Ασφαλιστική ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία που ενδεχόμενα θα υποστεί ο ίδιος ή πελάτες της από την μη τήρηση των υποχρεώσεών του που απορρέουν συνολικά από αυτήν την παράγραφο. 

H Groupama Ασφαλιστική διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στη Εφαρμογή και να αίρει ή να τροποποιεί τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις, κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της. 

2.4 Υποχρεώσεις Χρήστη 

Ο χρήστης εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που εισάγει στη Εφαρμογή είναι ακριβή, αφού τα έχει προηγουμένως ελέγξει και διασταυρώσει. Εισαγωγή ψευδών ή ανακριβών στοιχείων εν γνώσει του χρήστη, ή και από απλή αμέλειά του, εξομοιώνεται με βαρύ παράπτωμα του χρήστη το οποίο, εκτός του ότι συνεπάγεται την ποινική και αστική ευθύνη του, δίδει το δικαίωμα στην Groupama Ασφαλιστική να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση παραγωγικής συνεργασίας της με τον χρήστη, για «σπουδαίο λόγο». 

Ο χρήστης έχει την ευθύνη για την αποσύνδεση της εφαρμογής και διαγραφή οποιωνδήποτε πληροφοριών από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην Εφαρμογή. 

2.5 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο της Εφαρμογής, εκτός τυχόν ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, συμβόλαια, αιτήσεις, διαφημιστικό – προωθητικό υλικό, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Groupama Ασφαλιστική και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. 

Η Groupama Ασφαλιστική διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού.

Το περιεχόμενο της Εφαρμογής διατίθεται στους χρήστες της για τη χρήση για την οποία έχουν αυτοί ειδικά εξουσιοδοτηθεί. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Groupama Ασφαλιστικής. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια της Groupama Ασφαλιστικής.  

2.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της Εφαρμογής και των πελατών της Groupama Ασφαλιστικής υπόκειται στους παρόντες όρους, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο ελληνικό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Διέπεται επίσης από τους όρους περί προσωπικών δεδομένων των εκάστοτε συμβάσεων παραγωγικής συνεργασίας που έχει υπογράψει ο χρήστης με την Groupama Ασφαλιστική. 

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων όρων. Σε κάθε περίπτωση η Groupama Ασφαλιστική διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. 

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της Εφαρμογής παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της Εφαρμογής συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η Groupama Ασφαλιστική συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών και των πελατών της, προς εκπλήρωση του σκοπού της και των συμβατικών της υποχρεώσεων, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. 

Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στην Εφαρμογή θα χρησιμοποιούνται από την Groupama Ασφαλιστική αποκλειστικά χάρη του σκοπού της.

Η Groupama Ασφαλιστική είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών της. 

Η Groupama Ασφαλιστική μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της Εφαρμογής χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). 

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Επιπλέον, το σύστημα της Groupama Ασφαλιστικής συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές της Εφαρμογής που χρησιμοποιεί ο χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους που ενδέχεται να επισκεφθεί μέσω της χρήσης της Εφαρμογής. 

Περαιτέρω, κάθε δραστηριότητα του χρήστη εντός του περιβάλλοντος της Εφαρμογής καταγράφεται, με αποκλειστικό σκοπό την αποτροπή ή άρση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης ή/και κακόβουλης χρήσης της Εφαρμογής. Τέτοια χρήση αποτελεί βαρύ παράπτωμα του χρήστη το οποίο, εκτός του ότι συνεπάγεται την ποινική και αστική ευθύνη του, δίδει το δικαίωμα στην Groupama Ασφαλιστική να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση παραγωγικής συνεργασίας της με τον χρήστη, για «σπουδαίο λόγο».  

Η παρούσα Εφαρμογή περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Groupama Ασφαλιστική για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

2.7 Περιορισμός ευθύνης της Groupama Ασφαλιστικής - Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της Εφαρμογής διατίθεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, και ούτε ο διαχειριστής αλλά ούτε και οι λοιποί εκπρόσωποι της Groupama Ασφαλιστικής παρέχουν εγγυήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Εφαρμογής.

Ειδικότερα, η Groupama Ασφαλιστική αποποιείται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή μη, όπως ενδεικτικά εγγυήσεις αρτιότητας, ορθότητας, επικαιρότητας, εμπορικότητας, μη παραβίασης ή καταλληλότητας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.  

Η Groupama Ασφαλιστική δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης της Εφαρμογής, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένου της Εφαρμογής, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. 

Επίσης, η Groupama Φοίνιξ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.  

Ομοίως η Groupama Ασφαλιστική δεν εγγυάται ότι η Εφαρμογή ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. 

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση η Groupama Ασφαλιστική. 

Η Groupama Ασφαλιστική δεν προβαίνει επίσης σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση και εν γένει δεν παρέχει εγγυήσεις ή δεσμεύσεις που είναι αντίθετες με τους παρόντες όρους.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Groupama Ασφαλιστικής κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας. 

Ο χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται σχετικά να μην προβαίνει στις ακόλουθες – ενδεικτικά - ενέργειες: 

  • χρήση της εφαρμογής για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, 
  • δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων, 
  • δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως καθορίζεται από την Groupama Ασφαλιστική κατά την κρίση της, 
  • δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει «ιούς», «κακόβουλο» κώδικα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα της Groupama Ασφαλιστικής ή της Εφαρμογής ή και των χρηστών της, 
  • δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού, 
  • παραποίηση της ταυτότητάς του, 
  • δημοσίευση της ίδιας ανακοίνωσης περισσότερο από μια φορά, 
  • οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τις περιοχές αλληλεπίδρασης και γενικότερα την Εφαρμογή ή ενέργεια που κατά την κρίση της Groupama Ασφαλιστικής εκθέτει τον ίδιο ή κάποιον από τους άλλους χρήστες ή πελάτες της Groupama Ασφαλιστικής σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις. 

2.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Εφαρμογής, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Groupama Ασφαλιστικής και του χρήστη της Εφαρμογής και δεσμεύει μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι ο χρήστης της Εφαρμογής συναινεί να υπάγονται οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Εφαρμογής από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την Groupama Ασφαλιστική παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@groupama.gr.

Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@groupama.gr.

2.9 Κανονισμός κινήτρων & προϋποθέσεων

Προσοχή: Η απεικόνιση της επίτευξης των στόχων σας για την λήψη οποιουδήποτε bonus είναι ενδεικτική, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα από το μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρείας να απεικονιστούν σε πραγματικό χρόνο με πλήρη ακρίβεια όλα τα στοιχεία που καθορίζουν την επίτευξη ή μη του στόχου.

Επίσης, η παραπάνω εικόνα δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά στον ισχύοντα Κανονισμό Κινήτρων & Προϋποθέσεων, του οποίου έχετε ήδη λάβει γνώση και έχετε αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται μετά τη περίοδο κρίσεως να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από τον παραπάνω Κανονισμό Κινήτρων & Προϋποθέσεων. Τότε μόνο θα γνωστοποιήσει την οριστική ή μη επίτευξη του στόχου. 

Για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης Πωλήσεων.

2.10 Διαγωνισμός-Ταξίδι όροι και προϋποθέσεις

Προσοχή: Η απεικόνιση της επίτευξης των στόχων σας για την συμμετοχή στο Ταξίδι είναι ενδεικτική, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα από το μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρείας να απεικονιστούν σε πραγματικό χρόνο με πλήρη ακρίβεια όλα τα στοιχεία που καθορίζουν την επίτευξη ή μη του στόχου.

Επίσης, η παραπάνω εικόνα δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά στους όρους του Ταξιδιού, των οποίων έχετε ήδη λάβει γνώση και έχετε αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται μετά τη περίοδο κρίσεως, να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από τους όρους του Ταξιδιού. Τότε μόνο θα γνωστοποιήσει την οριστική ή μη επίτευξη του στόχου. 

Για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης Πωλήσεων.