Όροι χρήσης

Εκδότης του Δικτυακού τόπου
Groupama Φοίνιξ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία, μέλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.
Έδρα: Λεωφ. Συγγρού 213-215, 17121 Νέα Σμύρνη
AP.M.A.E.: 12892/05/B/86/72
Τηλ. Κέντρο: (+0030) 210 3295111

 • Όροι χρήσης

  Υποχρεώσεις χρήστη

  Ο χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

  Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

  Η Groupama Ασφαλιστική, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Groupama Ασφαλιστικής για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

  Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Groupama Ασφαλιστική, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

  Η Groupama Ασφαλιστική σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

  Ως εκ τούτου η Groupama Ασφαλιστική δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του Δικτυακού της τόπου. H Groupama Ασφαλιστική δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Groupama Ασφαλιστικής ή/και των υπαλλήλων της.

  Η Groupama Ασφαλιστική έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες της ιστοσελίδας. Ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

  Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Εκτός τυχόν δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο του www.groupama.gr, ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα, εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, αρχεία ήχου και αρχεία οπτικοακουστικών έργων κλπ., αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Groupama Ασφαλιστικής καθώς και των εμπορικών συνεργατών ή άλλων τυχόν αντισυμβαλλομένων της και τελούν υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

  Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του www.groupama.gr. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Groupama Ασφαλιστικής ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται στο www.groupama.gr, είναι αποκλειστικά σήματα της Groupama Ασφαλιστικής ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο www.groupama.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

  Αποκλεισμός συμβουλών

  Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα.

  Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι απλώς ενημερωτικό και δεν είναι ασφαλιστικοί όροι, έτσι οι καλύψεις, τα όρια, οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις τους αναφέρονται μόνο στα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Groupama Ασφαλιστικής.

 • Προσωπικά δεδομένα - Ηχογράφηση κλήσεω

  Προσωπικά δεδομένα

  Ενημερωθείτε εδώ, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα: Ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων

  Η Groupama επιθυμεί να ενημερώσει τους ασφαλισμένους πελάτες της και τους συνεργάτες της ότι οι εισερχόμενες κλήσεις προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της καταγράφονται υπό τους ακόλουθους όρους:

  Η ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων αποτελεί νόμιμη πρακτική εφόσον λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων μιας εμπορικής συναλλαγής ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα (με προϋπόθεση τη συγκατάθεσή του συναλλασσόμενου πελάτη/συνεργάτη που ηχογραφείται). Η εν λόγω ηχογράφηση (καταγραμμένη επικοινωνία) θα απαλείφεται το συντομότερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, μετά την πάροδο διετίας. Εφόσον η ηχογράφηση δεν περιέχει στοιχεία εμπορικής συναλλαγής ή εν γένει επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα δεν θα διατηρείται στα αρχεία της εταιρίας.

  Κάθε ασφαλισμένος πελάτης/συνεργάτης της Groupama δικαιούται να έχει πρόσβαση στις ηχογραφήσεις που διατηρούνται, καθώς και να λαμβάνει πληροφορίες για όλα τα δεδομένα της ηχογράφησης που τον/την αφορούν. Επιπλέον, κάθε ασφαλισμένος/-η ή και συνεργάτης της Groupama δικαιούται να προβάλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, υποβάλλοντας αίτημα για τη διόρθωση, δέσμευση, μη μεταβίβαση ή διαβίβαση ή διαγραφή της μαγνητοφώνησης, απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση CustomerContactCentre@groupama.gr.

 • Ηλεκτρονική πληρωμή ασφαλίστρων

  Υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής ασφαλίστρων

  1. Η υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής ασφαλίστρων είναι διαθέσιμη στο www.groupama.gr και παρέχεται σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Οι Χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να εξοφλήσουν τα ασφάλιστρα του συμβολαίου τους αρκεί να έχουν στην κατοχή τους τον 20ψήφιο κωδικό πληρωμής όπως αυτός αναγράφεται στην Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων που τους αποστέλλεται.

  2. Η πληρωμή είναι δυνατή με την χρήση πιστωτικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών τύπου VISA, MASTERCARD και MAESTRO μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία διαθέτει ειδικά συστήματα για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας. Η συναλλαγή πραγματοποιείται απευθείας μέσω του συστήματος διατραπεζικών συναλλαγών (σύστημα ΔΙΑΣ) σε secure server της Τράπεζας Πειραιώς και καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.

  3. Η οθόνη στην οποία εισάγονται τα στοιχεία της κάρτας ανήκει στο περιβάλλον των συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτήν χωρίς την παρέμβαση της GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται στο διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς και η GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δεν αποθηκεύει και δεν διατηρεί πρόσβαση σε στοιχεία όπως ο αριθμός κάρτας, η ημερομηνία λήξης και το cvv2. Συνεπώς η GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για θέματα που τυχόν προκύψουν είτε με τη συναλλαγή αυτή καθαυτή είτε με οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης και cvv2). Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη τους κάρτα οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους.

  4. Προκειμένου να γίνει αναγνώριση/αντιστοίχιση της οφειλής για την οποία ο Χρήστης επιθυμεί να γίνει κάποια πληρωμή, ο Χρήστης υποχρεούται να εισάγει τον ανάλογο κωδικό πληρωμής.

  5. Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης στο Βήμα 1, με σκοπό την αποφυγή λαθών καθώς σε περίπτωση ολοκληρωμένης/επιτυχημένης και εκκαθαρισμένης συναλλαγής, ο Χρήστης δεν έχει την δυνατότητα να την ακυρώσει ηλεκτρονικά.

  6. Πατώντας το κουμπί «Πληρωμή» στο Βήμα 2, ο Χρήστης μεταφέρεται αυτόματα στο περιβάλλον των συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, όπου θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή σύμφωνα με τους όρους και τις συνθήκες που καθορίζει η τράπεζα.

  7. Με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, οι Χρήστες έχουν την δυνατότητα να εκτυπώσουν ηλεκτρονική απόδειξη ή να την αποστείλουν στο προσωπικό τους email.

  8. H GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που γίνονται μέσω διαδικτύου. Η GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα στοιχεία του Χρήστη (ήτοι ονοματεπώνυμο, ασφαλισμένο αντικείμενο, κλάδο ασφάλισης, αριθμό συμβολαίου, ποσό πληρωμής), τα οποία είναι απαραίτητα για το σκοπό της αναγνώρισης/αντιστοίχισης της οφειλής για την οποία ο Χρήστης επιθυμεί να γίνει κάποια πληρωμή. Δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται από την εταιρεία μας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από το ποσό πληρωμής, το οποίο ανακοινώνεται στην Τράπεζα Πειραιώς για τον σκοπό της εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της πληρωμής. Ο Χρήστης αναγνωρίζει, αποδέχεται και ρητά συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων τόσο από την GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ όσο και από την Τράπεζα Πειραιώς κατά την χρήση της υπηρεσίας.

  9. Οι Χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απόρρητου των στοιχειών τους και είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, όπως αυτές παρέχονται από τη GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, έχοντας υπόψη τους ότι οι κανόνες ορθής συμπεριφοράς πρέπει να διαφυλάσσονται και κατά τη χρήση των εφαρμογών αυτών. Ο Χρήστης πρέπει να κατανοήσει ότι είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη του στο διαδίκτυο και να μην χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες εφαρμογές με παράνομο ή αντισυμβατικό τρόπο.

  10. Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας www.groupama.gr καθώς και οι όροι καθώς και οι εφαρμοστέες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου.

  Τράπεζα Πειραιώς Verified by Visa MasterCard SecureCode