Εγγύηση αποζημίωσης

Εγγύηση χρόνου αποζημίωσης Πυρός & Πρόσθετων Κινδύνων.

7HMERES_EGGYISI_FINALLOGO_200218-03-(1).png

Απο 01.11.2017 η Groupama Ασφαλιστική σας εγγυάται ότι ο μέγιστος χρόνος αποζημίωσης για τη ζημιά σας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής από πλευράς σας του εντύπου «ΑΜΕΣΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΥΡΟΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ».

Στην περίπτωση που ο χρόνος αποζημίωσης υπερβεί τις 7 εργάσιμες ημέρες, η Εταιρεία θα σας ανταποδίδει αξίες 50€ για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 1. Ως ημερομηνία έναρξης του ελάχιστου χρόνου αποζημίωσης ορίζεται η ημέρα της επίσκεψης του πραγματογνώμονα της Εταιρείας, και επιπρόσθετα με τις παρακάτω προϋποθέσεις :
  • Υπογραφή, την ίδια ημέρα, του εντύπου «ΑΜΕΣΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΥΡΟΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», που σας παραδίδεται από  τον πραγματογνώμονα.
  • Ταυτόχρονη παράδοση από εσάς των απαραίτητων δικαιολογητικών (Α.Δ.Τ. και επίσημο αποδεικτικό ΙΒΑΝ κ.λ.π) εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται παραπάνω.
 2. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης/αποζημίωσης ορίζεται η ημερομηνία αποστολής του συμφωνημένου ποσού στον λογαριασμό του δικαιούχου από την πλευρά της Εταιρείας, χωρίς να περιλαμβάνει τυχόν καθυστερήσεις που αφορούν την τράπεζα που έχετε τον λογαριασμό που μας υποδείξατε.
 3. Στην εγγύηση ελάχιστου χρόνου αποζημίωσης μπορεί να ενταχθούν αποκλειστικά και μόνο ζημιές, το ύψος τον οποίων δεν υπερβαίνει τις 10.000€, αφού έχουν αφαιρεθεί όποιες απαλλαγές κλπ.
 4. Η ανταπόδοση λόγω καθυστέρησης θα δίνεται αποκλειστικά και μόνο υπό τη μορφή κουπονιών, δωρο-καρτών κλπ – επιλογής της Εταιρείας.
 5. Η ανταπόδοση ορίζεται σε αξία 50€ για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης, πλέον της 7ης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί αξίες συνολικά 500€.
 6. Το συνολικό ποσό της ανταπόδοσης θα αποστέλλεται στον ασφαλισμένο ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά εφόσον αυτό είναι δυνατό, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης/αποζημίωσης της συγκεκριμένης ζημιάς.
 7. Από την παρούσα εγγύηση εξαιρείται το χρονικό διάστημα από 15/12 έως 3/1 κάθε έτους