Τι κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος;

Σε περίπτωση ζημιάς, πρέπει να ειδοποιήσετε την εταιρία μέσα σε 8 εργάσιμες ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση σας το ζημιογόνο γεγονός, και να δώσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου, καλώντας την φροντίδα ατυχήματος της εταιρίας στο τηλέφωνο 210 32 95111.