ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

Η ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε βάρος της περιουσίας του ασφαλισμένου.

ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ασφάλιση περιουσιακού στοιχείου με μικρότερη από την πραγματική του αξία. Σε περίπτωση υπασφάλισης εφαρμόζεται ο αναλογικός όρος σύμφωνα με τον οποίο ο πελάτης αποζημιώνεται αναλογικά με την αξία που έχει ασφαλίσει.

ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ασφάλιση περιουσιακού στοιχείου με μεγαλύτερη από την πραγματική του αξία. Απαγορεύεται από τον νόμο.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η ασφάλιση που απαιτείται από το νόμο (π.χ. για Ι.Χ., ή άλλο μεταφορικό μέσο).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Η ασφάλιση που παρέχει ο κύριος φορέας ασφάλισης.