ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Όρος του κλάδου αυτοκινήτων. Είναι το έγγραφο της ασφαλιστικής Eταιρείας που πιστοποιεί την χρονική διάρκεια για την οποία είναι ασφαλισμένο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

ΣΤΕΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Θεωρούνται ο/η σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, οι αδελφοί/ές του ασφαλισμένου.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ή ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Tο φυσικό ή το νομικό πρόσωπο το οποίο συνάπτει την ασφάλιση με την ασφαλιστική Εταιρεία και υποχρεούται στην πληρωμή των ασφαλίστρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο συμβαλλόμενος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ασφαλισμένο.

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Θεωρείται συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα κάθε νοσοκομείο ή κλινική που έχει συνάψει συμφωνία με την Εταιρεία για να παρέχει περίθαλψη στους πελάτες της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία εξοφλεί απευθείας όλα τα αιτιολογημένα έξοδα που έγιναν, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού συμβολαίου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Το μέρος των καλυπτομένων και αναγνωρισμένων δαπανών που βαρύνει τον ασφαλισμένο.

ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αποτελεί μορφή ασφάλισης με περισσότερες από μια ασφαλιστικές Eταιρείες, όπου η καθεμία αναλαμβάνει κατ΄αναλογία ποσοστό του κινδύνου.