ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Οι τρίμηνες, εξάμηνες ή και ετήσιες καταβολές ασφαλίστρου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Η χρονική περίοδος από την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά την οποία ο πελάτης δεν αποζημιώνεται και προκαθορίζεται από τον τύπο του συμβολαίου. Αφορά κατά κύριο λόγο συμβόλαια υγείας.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της έναρξης ισχύος και της λήξης ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ

Ο αρμόδιος για την εκτίμηση των ζημιών στους γενικούς κλάδους (όπως αυτοκίνητο, κατοικία, κλπ.).

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ

Το έγγραφο που απαιτείται από τις αρμόδιες ξένες αρχές για την πιστοποίηση της ασφάλισης του αυτοκινήτου και χορηγείται από την ασφαλιστική Εταιρεία κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ

Μερική τροποποίηση όρων ή στοιχείων του ασφαλιστηρίου κατόπιν συμφωνίας του ασφαλισμένου και της Εταιρείας. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Η συμπληρωματική κάλυψη που επιθυμεί ο πελάτης να προστεθεί στη βασική ασφάλιση ζωής για τη δημιουργία του καταλληλότερου για τις ανάγκες του ασφαλιστικού προγράμματος. Οι προσθήκες δίνουν στον πελάτη τη δυνατότητα να καλύψει έξοδα από πιθανή ασθένεια ή ατύχημα.

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η ασφάλιση του κλάδου ζωής ορισμένης χρονικής διάρκειας που προβλέπει την καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, εντός αυτής της χρονικής διάρκειας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έντυπο της Εταιρείας που συμπληρώνεται από τον πελάτη και στο οποίο καταγράφονται τα απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.