ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η συγκεκριμένη ημερομηνία που λήγει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(βλ. Συμβαλλόμενος)