ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Το ασφάλιστρο που έχει υπολογιστεί για την κάλυψη του ασφαλισμένου κινδύνου και δεν περιλαμβάνει νόμιμες επιβαρύνσεις.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττονται με σκοπό τη βλάβη των ασφαλισμένων αντικειμένων χωρίς να αποτελούν στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες ή τρομοκρατικές ενέργειες.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

(βλ. Ασφαλιστικός Κίνδυνος)

ΚΑΛΥΨΗ

Η κύρια υποχρέωση της ασφαλιστικής Εταιρείας καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης «να φέρει τον κίνδυνο», να παρέχει δηλαδή στον ασφαλιζόμενο ασφαλιστική κάλυψη.

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης.