| Ανακοίνωση

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2019

Δημοσίευση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης για το έτος 2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.